yhkn.net
当前位置:首页 >> 4569算24点怎么算式 >>

4569算24点怎么算式

24点计算公式9+(6+(5+4)) 解题思路:四则运算规则(按顺序计算,先算乘除后算加减,有括号先算括号,有乘方先算乘方)即脱式运算(递等式计算)需在该原则前提下进行 解题过程:9+(6+(5+4))=9+15=24 扩展资料#竖式计算-计算结果:两个加数的个位对齐,再分别在相同计数单位上的数相加,相加结果满10则向高位进1,高位相加需要累加低位进1的结果.解题过程:步骤一:9+5=4 向高位进1 步骤二:0+1+1=2 根据以上计算步骤组合计算结果为24 存疑请追问,满意请采纳

4+5+6+9=24

4447算24点 算式:(4+4)*(7-4)=8*3=24 扩展资料 四则运算的运算顺序:1、如果只有加和减或者只有乘和除,从左往右计算.2、如果一级运算和二级运算,同时有,先算二级运算3、如果一级,二级,三级运算(即乘方、开方和对数运算)同时有,先算三级运算再算其他两级.4、如果有括号,要先算括号里的数(不管它是什么级的,都要先算).5、在括号里面,也要先算三级,然后到二级、一级.

((4+5)+6)+94+((5+6)+9)(4+(5+6))+94+(5+(6+9))(4+5)+(6+9)((4+5)+9)+64+((5+9)+6)(4+(5+9))+64+(5+(9+6))(4+5)+(9+6)((4+6)+5)+94+((6+5)+9)(4+(6+5))+94+(6+(5+9))(4+6)+(5+9)((4+6)+9)+54+((6+9)+5)(4+(6+9))+54+(6+(9+5))(4+6)+(9+5)((4+9)+

很明确的告诉你:没有答案!http://www.dffy.com/tool/24.htm 这是专门算24的网址,你可以去看看.

( 9 * 3 ) - ( 7 - 4 ) = 24( 3 * 9 ) - ( 7 - 4 ) = 24( ( 9 * 3 ) - 7 ) + 4 = 24( ( 7 - 4 ) * 9 ) - 3 = 24( 9 - 7 ) * ( 3 * 4 ) = 24( ( 3 * 9 ) + 4 ) - 7 = 24( ( 7 + 4 ) * 3 ) - 9 = 24( 4 - 7 ) + ( 9 * 3 ) = 24

3+4+8+9=7+8+9=15+9=24 再看看别人怎么说的.

(9-5)乘4加8=24

(4+4)*(9-6)=8*3=24

(4+4)x(8-5)=24 [4-(5-4)]x8=24 (8-4)+4x5=24

90858.net | xaairways.com | zxpr.net | sytn.net | nnpc.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com