yhkn.net
当前位置:首页 >> 1 3 4 5算24点 >>

1 3 4 5算24点

1 3 4 5算24点 解:3x(4+5-1) =3x(9-1) =3x8 =24 4x5+3+1 =20+4 =24

3*4*(5-1-2)=24 4*5+2+3-1+24 (5-2+3)*4*1=24 (5+3)*(4+1-2)=24 3*5+2*4=1=24 2*5*(3-1)+4=24

算式:4 ÷ (1 - 5 ÷ 6) =24 或6 ÷ (5 ÷ 4 - 1)=24 24点是4个数通过四则运算、括号得到24的一种数学游戏。 游戏技巧: 1.利用3×8=24、4×6=24、2×12=24求解。 把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6、2和12,再相乘求解。实践证明,这种方法是利...

四则运算范围内有3种算法—— (5-2)×1×8 = 3×8 = 24 (5-1)×(8-2) = 4×6 = 24 (8/2)×(5+1) = 4×6 = 24 加上乘方开根又有3种算法—— (2^5-8)×1 = 32-8 = 24 (5^2)-(1^8) = 25-1 = 24 [√(8×2)]×(5+1) = 4×6 = 24 添上阶乘对数再有2种算法—— [log2(8)]!...

算24点最常用到的公式有3×8、4×6,除此外就是累加。尽量往这些方法上凑就可以得到结果了。 ①3 4 -6 10 3×[10+(-6)+4]=3×8=24 10-4-3×(-6)=6+18=24 4-10×(-6÷3)=4-(-20)=24 ②3 -5 -11 7 (7-3)×[-5-(-11)]=4×6=24

算24点主要两种思路,一种是乘法(因子),一种加减法。 因为本题中三个数都是因子,大概思路 3,其他凑成个8(做不到)。 4,其他凑六=12÷3+3。所以,(12÷3+3)×4=24 12,其他凑2=3-4÷4,所以(3-4÷4)×12=24。 加减法在本题中没想出来,但思...

4开根号=2. 2+6=8 3乘8×1=24

2×9÷3×4=24

(1) 1: 2 × (3 + 4 + 5) 2: 2 × ((3 + 4) + 5) 3: 2 × (3 + (4 + 5)) 4: 2 × (3 + 5 + 4) 5: 2 × ((3 + 5) + 4) 6: 2 × (3 + (5 + 4)) 7: 2 × (4 + 3 + 5) 8: 2 × ((4 + 3) + 5) 9: 2 × (4 + (3 + 5)) 10: 2 × (4 + 5 + 3) 11: 2 × ((4 + 5) +...

1: (10 × 10 - 4) ÷ 4 2: ((10 × 10) - 4) ÷ 4 1: (2 × (13 - 7)) + 12 2: 2 × (13 - 7) + 12 3: 12 - (2 × (7 - 13)) 4: 12 - 2 ×(7 - 13) 5: 12 + (2 × (13 - 7)) 6: 12 + 2 ×(13 - 7) 7: 12 - (7 - 13) × 2 8: 12 - ((7 - 13) × 2) 9: 12 ÷ (...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com