yhkn.net
当前位置:首页 >> 用C语言编程实现计算x的n次乘方。求大神教,详细步... >>

用C语言编程实现计算x的n次乘方。求大神教,详细步...

#include<stdio.h> int main() { int x,y,z,i; scanf("%d",&x); z=x; scanf("%d",&y); if(y!=0) { if(y==1) x=x; else { for(i=1;i<y;i++) { x=x*z; } } } else x=1; printf("%d^%d=%d\n",z,y,x); }

大概函数power(x,n){int result=1;while(n--)result*=x;}

//(1)定义函数(x,n),计算x的n次幂 #include "stdio.h"double f(double x,int n){ double s=1.0; int i; for(i=1;i<=n;i++) { s=s*x; } return s;}void main(){ double x; int n; printf("请输入x:"); scanf("%lf",&x); printf("请输入n:"); scanf("%d",&n); printf("%lf的%d次幂等于%lf\n",x,n,f(x,n));} 运行截图:

long fun(int x,int n) { long p=1; int i; for (i=1;ip*=x; return p; }

p*=x等价于 p=p*x;while循环使x被累乘n次,计算了x的n次幂,计算结果保存在变量p当中.

这个#include long fun(int x,int n){long res=1;int i;for(i=0;i 评论0 0 0

区分x和n的类型,以及对结果的要求,可以有如下两种方式. 1 使用pow函数. 在C语言的标准头文件math.h中,有库函数pow,声明为 double pow(double x, double n); 其功能为计算x的n次方并返回结果. 所以可以用pow计算x的n次方. 该函

#include <stdio.h> int main(int argc, char *argv[]) { int x,n,i,v; while (1) { printf("一个正实数x和一个正整数n(n<50):"); scanf("%d%d",&x,&n); if (x>0 && n>0 && n<50) break; } v=x; for (i=0; i<n-1; i++) { v = x*v; } printf("计算结果:%d\n",v); return 0; }

#include "stdio.h"float f(float x,int n){if(x!=0&&n==0) return 1;if(n%2) return x*f(x,(n-1)/2)*f(x,(n-1)/2);return f(x,n/2)*f(x,n/2);}void main(){float x;int n;printf("enter x,n:");scanf("%f,%d",&x,&n);printf("%f",f(x,n));}

你这个没有输出啊!要输出那个值啊!还有 if(a=0) 改为 if(a==0) #include<stdio.h>int x;int sum(int a){ int k; if(a==0) k=1; else k=x*sum(a-1); return k;}main(){ int n,b; printf("请输入x按在输入n\n"); scanf("%d,%d",&x,&n); b=sum(n);printf("%d\n",b);}

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com