yhkn.net
当前位置:首页 >> 便组词 >>

便组词

便的多音字组词:[biàn] 方便、便换、便利 [pián] 便宜、大腹便便 希望帮到你 望采纳 谢谢 加油

“便”组词:1、便biàn:简便.随便.顺便.便利.便邮.便中.方便.便宜.便衣.便饭.便宴.便函.粪便.便当.便道.便民.大便.便秘.便捷.便条.便车.轻便.灵便.得便.请便.听便.任便.取巧图便.悉听尊便.触机便发.便宜施行.听其自便.方便之门.家常便饭.缙绅便览.便宜从事.便辞巧说.便还就孤.手头不便.随近逐便.不当稳便.咄嗟便办.手亲眼便.行个方便.公私两便.得休便休.不便水土.因利乘便.便宜行事.2、便pián:便宜.便佞.便嬖.小便宜.占便宜.大腹便便.空腹便便.边老便便.

便biàn;pián [biàn] ①方便,伤感文章;便利.②适宜的时候或机会.③简单的,非正式的.④屎和尿;也指排泄屎、尿.⑤副词,就:没说两句便哭了.[pián] ①肚子肥大的样子,如“大腹~~”.②封建统治者所亲近宠爱的人.~嬖 ③善于用花

安便 尊便 走便门 着便 逐便 做方便 自便 辄便 占便宜 缘便 圆便 遇便 与人方便,自己方便 优便 羽便 有奶便是娘 有奶便认娘 邮便 邮便局 因便 因势乘便 因利乘便 异便 宜便 以便 有便 赢便 遗便 折便宜 要便 一举两便 一朝权在手,便把令来行 一上青山便化身 旋便 悬便 行方便 行便 形便 行个方便 小便池 小便 小便宜 小便意 悉听尊便 未便 托便 天假其便 妥便

包含“便?”的词语: 便宜 便辟 便嬖 便笺 便秘 便利 便佞 便捷 便溺 便当 便娟 便道 便便 便旋 便言 便殿 便给 便是 便僻 便饭 便衣 便坐 便面 便门 便于 便签 便 便条 便章 便士 便体 便览 便房 便事 便装 便文 便姗 便桥 便蕃 便音 便易 便安 便妍

得多音字组词①得[dé]获取,接受:~到.~失.~益.~空(kòng).~便.~力.~济.心~.适合:~劲.~当(dàng ).~法.~体.满意:~意.扬扬自~.完成,实现:饭~了.~逞.~志(多指满足名利的欲望).可以,许可:不~随地吐痰.口语词(a.表禁止,如“~了,别说了”;b.表同意,如“~,就这么办”).②得[děi]必须,须要:可~注意.极舒服,极适意:这时要能洗上凉水澡,就~了.③得[de]用在动词后表可能:要不~.拿~起来.用在动词或形容词后的连接补语,表示效果或程度:跑~快.香~很.

便 组词方便、便宜、轻便、简便、随便、占便宜、灵便、家常便饭、便服、便宜行事、大腹便便、因利乘便、便还、就孤顺便、咄嗟便办、不便水土、便利、利便、便当、趁便、便宜施行、未便、不便、触机便发、德便、便笺、乘便、便僻、便官、公私两便.

便宜、 便利、 便衣、 随便、 便捷、 即便、 童便、 便笺、 溏便、 搭便、 便士、 便鞋、 稳便、 近便、 便人、 便了、 乘便、 简便、 告便、 便秘、 便步、 便饭、 便函、 不便、 未便、 以便、 请便、 便民、 便装、 便于、 便条、 便桥、 便便、 听便、 便览、 便餐、 便服、 轻便、 任便、 得便

便字的多音字组词有:1、便biàn:便宜、便衣、便利、便捷、即便、随便、方便 、便签、便士、稳便、便了听便等.2、便pián:常便、便宜、便言、便辟、便嬖、便佞、便僻、占便宜、便宜货、贪便宜、边老便便等.扩展资料 附 文言版《说

便宜 biàn yí 便辟 biàn pì 随便 suí biàn 方便 fāng biàn 便宜行事 biàn yí xíng shì 即便 jí biàn 悉听尊便 xī tīng zūn biàn 便宜从事 biàn yí cóng shì 自便 zì biàn 顺便 shùn biàn 大腹便便 dà fù pián pián 便嬖 pián bì 便佞 pián nìng

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com